Medzinárodná interpretačná súťaž pedagogických fakúlt v Nitre sa uskutoční v dňoch 3. – 5. mája 2023. 

Súťažné podmienky:

 1. Súťažné kategórie
  I. kategória – študenti učiteľstva hudobného umenia/hudobnej výchovy v špecializáciách: hra
  na nástroji, spev, hudobnodramatické umenie, zvuková tvorba; študenti pedagogických fakúlt
  súťažiaci v odbore, ktorý absolvovali na stredných alebo vysokých umeleckých školách.
  II. kategória – ostatní študenti (poslucháči učiteľstva hudobného umenia/hudobnej výchovy
  v kombinácii s iným študijným programom alebo akíkoľvek ďalší študenti pedagogických
  fakúlt).
  Časové limity súťažných vystúpení:
  I. kategória – maximálne 20 minút
  II. kategória – maximálne 15 minút
  V prípade výrazného prekročenia časového limitu má porota právo súťažný výkon ukončiť.
  Porota je taktiež oprávnená strhnúť body za prekročenie časového limitu.

Kontakt / Contact: mstrbak@ukf.sk, +421 944 044 487

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/xHTaYgg3nMUzd8tEA

Competition conditions / Propozície súťaže: